Általános Szerződési feltételek

Az brandguide universe kft. (székhely: 9025 Győr, Vámbéry Ármin utca 47.); cégjegyzékszám: 08-09-032803; a továbbiakban: „brandguide”) ezúton tájékoztatja az brandguide által szervezett rendezvényekre, szemináriumokra, képzésekre regisztrálókat ideértve a diákokat, oktatókat és bármely egyéb formában résztvevő személyeket („Résztvevők”) és a www.brandguide.hu honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

A brandguide a Résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

1.1 Rendezvény szervezése és lebonyolítása.

Kezelt személyes adatok köre: 

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok: természetes személyazonosító adatok, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím és telefonszám. 

1.2 A képzések szakmai szervezése érdekében kezelt adatok

A brandguide a képzések hatékony szakmai lebonyolítása és folyamatos fejlesztése érdekében a Résztvevőket a következő információk megadására kéri, amelynek eredményeként a brandguide a következő adatokat kezeli (bizonyos esetekben a megadott információk nem minősülnek személyes adatnak): 

– bemutatkozó szöveg; 
– kép/képek; 
– képmás, videó- és hangfelvétel; 
– célok, tervezett mérföldkövek; 
– a Résztvevőkről, azaz egymásról, az oktatókról, a képzésről, a mentorokról adott írott / kérdőíves visszajelzések, visszajelző interjúk, videóinterjúk.

Az adatkezelés időtartama:

Az brandguide a Résztvevők személyes adatait az egyes célok eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb a Résztvevő kérésére történő törlésig kezeli, ide nem értve a jogszabályok szerint kötelezően megőrzendő adatokat. A brandguide rendszeresen felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

2. Az adatkezelés jogalapja

Az oktatási azonosító kivételével az 1.1. pont szerinti adatkezelés jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdése. Az oktatási azonosító tekintetében az adatkezelés (és továbbítás) jogalapja az Fktv 21. (4) bekezdése (kizárólag a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe való feltöltés céljából). 

Az 1.2 pont szerinti adatkezelés jogalapja a Résztvevő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) szerint.

3. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A személyes adatokhoz a brandguide képzéseinek szervezésében közreműködő munkavállalói, alvállalkozói (adott képzést tartó mentor, oktató, szakmai vezető) férhetnek hozzá. 

Egyéb szerződéses partnereinek, szponzorainak a brandguide személyes adatokat nem továbbít. 

A brandguide a személyes adatokat Google Workspace-en (meet.google.com, calendar.google.com, mail.google.com, drive.google.com), Mailerlite (www.mailerlite.com), Thinkific (www.thinkific.com) szerverein tárolja. A brandguide az adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy szervereik behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteljék, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítsák, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így nem csak a szervereik de maga a szoftverük is felvértezett legyen a behatolások ellen. Kétlépcsős bejelentkezés biztosítja az adatok biztonságát. 

A brandguide az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat: 
Mailerlite (www.mailerlite.com), Billingo.hu (www.billingo.hu), Thinkific (www.thinkific.com).

A brandguide a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Résztvevő és az eljáró hatóságok részére. 
A fenti 1.1. pont szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

4. Sütik (Cookie-k)

Cookie meghatározása

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol látogató számítógépén, az internet böngészésére használt eszközén. A látogató eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

A cookie általi adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása a látogató kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – a felhasználónak bármikor lehetősége van.

A brandguide ACADEMY honlapján, a következő sütiket alkalmazza:

SütiCél, rövid leírás
Facebook követőkód (facebook pixel)A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához a brandguide nem fér hozzá, csak a facebook.
Google analytics statisztikai követőkódA Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
Google Remarketing CímkeA remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.
Google tag managerA Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag).

5. Jogorvoslati jog

A Résztvevő személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az brandguidetól személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére továbbítását. A Résztvevő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az brandguide haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is. 
A Résztvevő személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján: 

i. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

ii. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt. 

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Résztvevő panaszával elsőként az brandguide-hoz forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

6. A brandguide ACADEMY elérhetőségei

Levelezési cím: 1012 Budpest, Logodi utca 34/b;

E-mail cím: peti@brandguide.hu;

Telefonszám: +36 20 9311 835